APAVE DIAGNOSTICS

Chẩn đoán bất động sản

APAVE AEROSERVICES

Tư vấn và đào tạo để nâng cao an toàn và hiệu suất của các tổ chức hàng không

AETS

Tư vấn chiến lược

APAVE CERTIFICATION

Chứng nhận hệ thống quản lý, dịch vụ, sản phẩm và nhãn

APAVE INTERSERVICES INSPECTION

Các dịch vụ kiểu CSR phi quy định đối với các dự án quy mô lớn

AQUASS

Chẩn đoán kết cấu, cơ khí và nâng

BCS CERTIFICATION

Hệ thống quản lý chứng nhận, sản phẩm bitum, hyperbaric

BVT

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm Đào tạo / Phòng thí nghiệm thử nghiệm đóng gói cho hàng hóa nguy hiểm

CAMAS

Đào tạo sân bay

CERTIFER

Chứng nhận sản phẩm và hệ thống vận tải có hướng dẫn đô thị và đường sắt

LSTI

Cơ quan đánh giá sự phù hợp an ninh mạng (CPO)

MAINTA

CMMS, giải pháp bảo trì kỹ thuật

OPPIDA

Kiểm toán, tư vấn, đánh giá và nghiên cứu an ninh mạng

OSAC

Nhiệm vụ kiểm tra an ninh hàng không

RHEXIS

Kế hoạch đào tạo thuê ngoài, HRIS

RSE FRANCE

Đánh giá, tư vấn, đào tạo CSR - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

SIXFOISSEPT

Khoa học dữ liệu, giải pháp dự đoán

SOPEMEA

Thử nghiệm công nghiệp : EMC - Rung động - Khí hậu

WE UP

Số hóa đào tạo nghề